แนะนำ INTERE$T: The Student’s Survival Guide: Borrowing Money Is Expensive

By | October 26, 2017
กองทุนรวม – คำตอบที่มั่นคงที่สุดที่จะ “ฉันจะแบ่งออกเงินกับเงิน” เป็นเงินลงทุนกองเงินรวมมี เงินทุนรวมเป็นใจให้คุณสระว่ายน้ำเงินของคุณกับนักลงทุนอื่นที่จะซื้อหุ้นของความหลากหลายของ กองกลาง มีผู้จัดการกองทุนรวมที่กระทำเงินลงทุนในใบหุ้นต่างๆ การเสี่ยงจากการลงทุนในกองทุนรวมที่ต่ำต้อยการลงทุนในหุ้นเป็นเงินของคุณจะจ่ายไปซื้อความมากหน้าหลายตาของหุ้นฉะนั้นหากหุ้นมีสมรรถนะต่ำแล้วคนอื่น ๆ สูญเสียความสมดุล เงินลงทุนขั้นแรกในกองทุนรวมที่สูงขึ้นและคุณจะสัมพันธน์ที่จะรับภาระค่าใช้สอยเช่น “โหลด” ซึ่งผู้บัญชากองทุนรวมค่าใช้จ่ายเนื่องด้วยการปกครองสมุดบัญชีของคุณ

การรวมเงินกู้ยืมของนักศึกษาเป็นปัญหาให้นักเรียนปริมาณมากและบัณฑิต อันที่จริงก็คือ แต่เงินกู้รวมทำเป็นช่วยให้คุณกระเหม็ดกระเหมียดเงินมาก ยิ่งไปกว่านี้ คุณสามารถปฏิรูปหนี้ของคุณได้เร็วขึ้นเพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาปีของคุณจะไม่ไล่คุณในปีที่เกษียณอายุของคุณ สิ่งที่ผ่อนคลายการรวมเงินกู้ยืมให้นักเรียนเป็นจุดท้ายที่สุดที่แก้ไขหนี้ของคุณจะปันส่วนเครดิต เมื่อคะแนนของคุณจะคิดการเล่าของกล่าวที่มี กงสี สำรวจหนี้ของคุณในการวัดใจเมื่อเทียบกับเครดิตที่มีวงเงินที่ใช้ เมื่อคุณมีความน่าเชื่อถือทวีมี แต่ใช้งานน้อย (เช่นเมื่อคุณรวมหนี้เงินกู้ผู้เรียน) ภายหลังกรณีที่มีคะแนนที่สูงขึ้น เพราะฉะนั้นถ้าไม่มีเหตุผลอย่างอื่นให้สืบสวนที่จะช่วยให้การรวมคะแนนความน่าเชื่อถือของคุณอุบายที่จะได้รับการติดในบวกก็คือเมื่อคุณได้รับข้อเสนอแนะของทั้งหมดในอาคารหนึ่ง ในเงินให้กู้ยืมนี้ กองกลาง มีการใช้เวลาในทุกหนี้รวมทั้งบัตรเครดิตสินเชื่อรถและหนี้อื่น ๆ ที่คุณมี เป็นที่ดึงดูดให้มีทุกสิ่งที่ห่อเป็นเงินกู้หนึ่ง แต่จะสูญเสียความสามารถในการเลื่อนรากเหง้าหรือนักเรียนของเงินให้สินเชื่อ เงินกู้ดังกล่าวจะไม่ได้รับการดำเนินงานเป็นเงินกู้นักเรียนINTERE$T: The Student’s Survival Guide: Borrowing Money Is Expensive Description

INTERE$T: The Student’s Survival Guide is likely high school students’ or even college students’ first introduction to the curse of compound interest. It is reputed that the Devil himself created compound interest to torment mankind. In this book the student is introduced to simple versus compound interest, how much it ultimately costs to borrow money, and how much profit an investment may provide. The student learns about usury, and how modern statutes have eliminated usury as the traditional protection and defense to rapacious lending. Because the cost we all pay for borrowing money for a home mortgage, a car, or credit cards will likely be the biggest expenses in our lives, this book is a must read.


Product Tag INTERE$T: The Student’s Survival Guide: Borrowing Money Is Expensive: INTERE$T: The Student’s Survival Guide: Borrowing Money Is Expensive,แนะนำ , Reviews , INTERE$T: The Student’s Survival Guide: Borrowing Money Is Expensive